Biedrība “ Impact Hub”, registrācijas numurs: 40008251825, juridiskā adrese: Strautu iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija (turpmāk – Biedrība), pārvalda portālu https://liepaja.impacthub.net/ (turpmāk – Portāls), kurā tiek piedāvāts iegādāties attālinātos pakalpojumus, apmācības tiešsaistes vidē, kā arī saņemt ar tiem saistītus papildus pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojums).

Biedrība dod tiesības lietotājiem apskatīt, izmantot, noklausīties apmācību materiālus (turpmāk – materiāls). Biedrība saglabā visas īpašuma un autortiesības uz šo materiālu. Lietotāji nedrīkst materiālus modificēt, pavairot, dalīties ar citiem vai izplatīt. Lietotāji materiālus drīkst izmantot tikai savu apmācību vajadzībām – tos nepārdot, neatdot citiem vai kādā veidā nedarīt publiski pieejamus citām personām.

Lapas autortiesību pārkāpšanas gadījumā, lietotāji var tikt saukti pie atbildības Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

Noteikumi

 • Pakalpojumu iegādes un atteikuma politika (turpmāk – Noteikumi) paredz savstarpējas tiesības, pienākumus un atbildību no personas (turpmāk – pircējs), kas iegādājas dalību apmācībās (turpmāk – pakalpojums) biedrības “Impact Hub” portālā https://liepaja.impacthub.net/ , no biedrības “Impact Hub”, reģistrācijas nr. 40008251825 (turpmāk – pārdevējs) juridiskā adrese: Strautu iela 4, Liepāja, LV-3401
 • Pircējs veic preču pasūtīšanu caur vietni, norādot iegādājamo pakalpojuma veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
 • Pārdevējs nodrošina preču piegādi 60 dienu laikā, kopš ir saņemta apmaksa par pakalpojumu, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.
 • Pakalpojums tiek uzsākts pēc pilnas pakalpojuma apmaksas un apstiprinājuma saņemšanas no pārdevēja elektroniskā veidā uz pircēja norādīto e-pastu.

Distances līgums

 • Distances līgums  (turpmāk – līgums) starp pircēju un pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs interneta veikalā noformē pasūtījuma grozu un apmaksā pirkumu.
 • Pircējs, lai noformētu pirkumu, norāda personas datus, pārstāvētā uzņēmuma rekvizītus (ja tādi nepieciešami rēķina sagatavošanā) un apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem. Pirkuma līgums ir saistošs pircējam un pārdevējam visā pakalpojuma sniegšanas laikā.
 • Katrs noslēgtais pakalpojuma līgums starp pircēju un pārdevēju glabājas pārdevēja datubāzē 5 (piecus) gadus, vai līdz datu apstrādes nolūku sasniegšanai, vai ja dati var tikt izmantoti citu nolūku sasniegšanai – tad līdz citu nolūku termiņam.
 • Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem, tad pircējs atceļ pirkumu un neveic pasūtījumu.

Pircēja tiesības un pienākumi

 • Pircējam ir saistoši Noteikumi un Latvijas Republikas normatīvie akti, iegādājoties pakalpojumu interneta veikalā;
 • Pircējs veic pilnu apmaksu, apmaksājot uz e-pastu nosūtīto rēķinu. Ja pēc pakalpojuma iegādes maksājuma netiek veikts, pirkuma līgums tiek atzīts par spēkā neesošu.
 • Pircējam ir tiesības atteikties no iegādātā pakalpojuma Atteikumu nosacījumu noteiktajā kārtībā.

Pārdevēja tiesības un pienākumi

 • Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atcelt pakalpojuma sniegšanu 3 dienas pirms noteiktā datuma, ja minimālais dalībnieku skaits apmācībās nav sasniegts. Par pakalpojuma atcelšanu pārdevējs informē pircēju uz pircēja norādīto e-pastu. Gadījumā, ja pakalpojums tiek atcelts nepietiekoša dalībnieku skaita dēļ, pārdevējs atmaksā pakalpojuma pircējam iemaksāto dalības maksu pilnā apmērā 7 (septiņu) darba dienu laikā.
 • Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt tiesības izmantot interneta veikalu, ja pircējs cenšas traucēt interneta veikala darbību, vai pārkāpj Noteikumus. Pircējs uzņemas atbildību par pārdevējam radītajiem zaudējumiem, un atlīdzina tos pilnā apmērā, kas radušies iepriekš minēto darbību rezultātā.
 • Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt Noteikumā noteiktos nosacījumus. Aktuālā Noteikumu redakcija tiek ievietota interneta portālā  https://liepaja.impacthub.net/ Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža un darbojas attiecībā uz visiem pirkumiem, kas ir noslēgti pēc publikācijas.
 • Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar interneta veikala darbības traucējumiem vai tīkla datu pārraides kļūdām.
 • Gadījumā, ja kādu no pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, pārdevējs nevar pakalpojumu piegādāt Pircējam, pārdevējs var piedāvāt analogu pakalpojumu pircējam. Ja Pircējs nepiekrīt izmaiņām pakalpojumā, pārdevējs atmaksā pircējam pilnu maksu 7 (septiņu) darba dienu laikā no pircēja atteikuma saņemšanas dienas.

Atteikuma nosacījumi un atgriešanas kārtība

 • Veicot pirkumu interneta veikalā, pircējs var izmantot atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma).

 • Pircējam ir tiesības vienpusēji atsaukt savu iegādāto pakalpojumu 5 (piecu) darba dienas pirms apmācību noteiktā datuma, par to rakstiski paziņojot pakalpojuma sniedzēju uz e-pastu [email protected], tādējādi saņemot atpakaļ iemaksāto dalības maksu pilnā apmērā 7 (septiņu) darba dienu laikā.
 • Ja Pircējs atsauc savu iegādāto pakalpojumu mazāk kā 5 (piecu) darba dienas pirms apmācību noteiktā datuma, pakalpojuma sniedzējs patur tiesības iemaksāto dalības maksu neatmaksāt.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt pakalpojuma piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā Privātuma politika.


Aktualizēts 13. oktobris 2021. gadā